UE

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Wykształcona kadra motorem rozwoju”

 

Informacje o projekcie.

§ 1
 1. Projekt pt. „Wykształcona kadra  motorem rozwoju” o numerze 2020-1-PL01-KA101-081067 realizowany jest w ramach programu Erasmus +, obszar Edukacja szkolna, akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2021 r.
 2. Projekt jest skierowany do pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie, ul. Kusocińskiego 1.
 3. Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności językowych trzech pracowników szkoły oraz kompetencji kluczowych w zakresie nauczania j. obcych trzech nauczycieli j. obcych.
 4. W ramach projektu każdy uczestnik ma zapewnione: uczestnictwo w kursach, monitoring i mentoring, zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę, ubezpieczenie, przejazd na i z lotniska oraz przygotowanie pedagogiczno - kulturowo - językowe przed wyjazdem.
 5. Niniejszy Regulamin oraz informacje o projekcie będą dostępne na stronie internetowej szkoły www.loczluchow.pl  oraz u Koordynatora Projektu. Ponadto bieżące informacje o projekcie będą zamieszczane w szkolnej gablocie informacyjnej.

 

Zasady rekrutacji do projektu.

§ 2
 1. Proces rekrutacji będzie prowadzony zgodnie z zasadami równości, tj. niedyskryminowania ze względu na wiek, rasę, miejsce zamieszkania, religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność, zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie kobiet i mężczyzn. Proces wyboru będzie uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany (deklaracje udziału, zgody, protokół, listy zakwalifikowanych i rezerwowe), dostępny dla wszystkich, do publicznej wiadomości podane zostaną kryteria wyboru.
 2. Pracownicy szkoły zostaną poinformowani o możliwości wzięcia udziału w projekcie przez Koordynatora Projektu. Informacja ta zostanie również umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz szkolnej tablicy ogłoszeń.
 3. Proces rekrutacji odbywać się będzie według poniższego harmonogramu. 
  • 17.12.2020 r. - powołanie Komisji Rekrutacyjnej – zarządzenie dyrektora szkoły.    
  • 21.12.2020 r. - poinformowanie pracowników szkoły o założeniach i warunkach udziału w projekcie – gablota informacyjna, strona internetowa szkoły, informacje koordynatora projektu.
  • 22.12.2020 r. - 15.01.2021 r. - przyjmowanie deklaracji udziału w projekcie. Wzór deklaracji (wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) dostępny na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora projektu. Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły.
  • 18.01.2021 r. - 29.01.2021 r. - weryfikacja deklaracji udziału przez Komisję rekrutacyjną i kwalifikacja uczestników projektu zgodnie z ustalonymi i zawartymi, w niniejszym regulaminie, kryteriami wyboru.
  • 01.02.2021 r. - stworzenie listy rankingowej. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej – informacja dostępna u koordynatora projektu oraz zamieszczona w gablocie informacyjnej.
  • 5.02.2021  - pierwsze spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu. Wybór zespołu ds. projektu.
 4. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo skrócenia/wydłużenia rekrutacji oraz wprowadzenia rekrutacji dodatkowej w przypadku zagrożenia niezrekrutowania założonej liczby osób.
 5. O zakwalifikowaniu kandydata/tki do uczestnictwa w projekcie zdecyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Członkowie Komisji rekrutacyjnej: 
  • Koordynator projektu lub osoba przez niego upoważniona,
  • nauczyciel języka obcego,
  • pracownik nie będący nauczycielem.
 6. Proces rekrutacji poprzedzony będzie zamieszczeniem informacji o naborze na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 7. Uczestnikiem/czką projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża akces uczestnictwa w projekcie oraz jest pracownikiem Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie.
 8. Kryteria kwalifikacji (dostępu) do udziału w projekcie:
  • pracownik zatrudniony w szkole (zasada spełnienia kryterium TAK/NIE),
  • zaangażowanie kandydata w strategiczny rozwój liceum (czynna praca w komisjach; promocja szkoły; stosowanie TIK w pracy; twórcza postawa w realizacji działań podejmowanych działań. Skala 1-4),
  • motywacja kandydata do podnoszenia kwalifikacji (udział w formach doskonalenia i samokształcenia w 2020 roku. Skala 1-4),
  • zobowiązanie kandydata do wdrażania w swojej codziennej pracy nabytych, w czasie projektu, umiejętności i upowszechniania efektów szkolenia (wyłącznie zasada spełnienia kryterium TAK/NIE),
  • dotychczasowe zaangażowanie kandydata w opracowanie niniejszego projektu (Skala 1-4),
  • adekwatność planowanych działań kandydata dla potrzeb szkoły (Skala 1-4; każdy kandydat wymienia sposób wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności dla dobra szkoły).
 9. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby spełniające powyżej wymienione kryteria dostępu, które w wyniku rekrutacji uzyskały co najmniej
  15 punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20.
 10. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.loczluchow.pl lub u Koordynatora projektu.
 11. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem protokołu przez Komisję rekrutacyjną, wraz z ogłoszeniem i podaniem do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, tj. listy rankingowej głównej oraz listy rezerwowej.
 12. O wynikach procesu rekrutacji kandydaci/tki zostaną poinformowani/e osobiście przez Koordynatora projektu. Informacja zostanie zamieszczona również w gablocie informacyjnej.
 13. Zakwalifikowane do udziału w projekcie osoby zobowiązane są do:
  • złożenia pisemnej deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie/udostępnianie ich wizerunku,
  • pisemnego zaakceptowania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  • podpisania umowy udziału w projekcie, 
  • wyrażenia zgody na rodzaj i treść szkolenia (mobilności), jakie mają odbyć, 
  • złożenia raportu końcowego.
 14. Odmowa podpisania zgód i umowy lub działanie siły wyższej (np. długotrwała choroba) uniemożliwia objęcie wybranego uczestnika wsparciem. W tym przypadku udział w projekcie weźmie osoba z listy rezerwowej.
 15. Od wyników procesu rekrutacji przysługuje kandydatowi/tce pisemne odwołanie do Dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od uzyskania informacji nt. wyników.
 16. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do ustosunkowania się do odwołania w ciągu 3 dni od daty doręczenia pisma. Decyzja Dyrektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 17. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do udziału w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Koordynatora projektu.

 

Działania projektowe oraz wsparcie uczestników projektu.

§ 3
 1. Powołany zostanie zespół ds. projektu.
 2. W celu sprawnej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu i koordynatorem nastąpi wymiana numerów telefonów komórkowych i adresów mailowych.
 3. Koordynator projektu przeprowadzi on-line rozeznanie wśród partnerów zagranicznych proponujących kursy/szkolenia. Rozeznanie przeprowadzi ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań i spodziewanych rezultatów zaplanowanych mobilności.
 4. Członek zespołu ds. projektu nawiąże kontakt, z wybranymi przez Koordynatora projektu, organizatorami szkoleń, w celu ustalenia form transportu, zakwaterowania, ubezpieczenia i opieki nad uczestnikami w trakcie szkoleń. Informacje te zostaną przekazane uczestnikom mobilności. Członkowie zespołu ds. projektu przygotują niezbędną dokumentację formalną przed wyjazdem i zakupią bilety. Ponad to spowodują, aby personel partnera ponadnarodowego zaangażowany w projekt zapoznał się z profilami każdego uczestnika przed jego wyjazdem za granicę.
 5. Każdy uczestnik mobilności otrzyma przed wyjazdem wsparcie kulturowo-turystyczne (informacje w języku angielskim), tj. informacje dotyczące położenia geograficznego, klimatu, kultury, tradycji, historii.
 6. Udział uczestników projektów w mobilnościach poprzedzi przygotowanie językowe. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
  • Wśród trzech uczestników projektu (n-le j. obcych), którzy będą uczestniczyć w mobilnościach językowo-metodycznych, przeprowadzony zostanie test diagnostyczny z języka obcego w celu określenia poziomu językowego i umieszczenia we właściwej grupie szkoleniowej. Zostaną też zobowiązani do odświeżenia komunikatywnej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego.
  • Trzech pozostałych uczestników projektu, którzy będą uczestniczyć w kursach z języka angielskiego, od dnia rozpoczęcia projektu do czasu wyjazdu, organizowane będą zajęcia z j. angielskiego dwa razy w tygodniu. Zobowiązani też zostaną do udziału w zajęciach językowo-kulturowych.
 7.  Przed każdą mobilnością, na spotkaniu organizacyjnym z uczestnikiem mobilności:
  • zostanie omówiony harmonogram mobilności oraz działania zaplanowane po jej realizacji,
  • podane zostaną informacje o instytucji, która organizuje szkolenie (na podstawie informacji od organizacji przyjmującej),
  • omówiony zostanie: szczegółowy plan kursu i materiały wskazane przez organizatora szkolenia oraz cele wyjazdu i spodziewane efekty,
  • koordynator omówi temat bezpieczeństwa podróży oraz zapobiegania ryzykom, rozda, przygotowane wcześniej w porozumieniu z partnerem zagranicznym, broszury dotyczące miejsca zakwaterowania, harmonogram szkoleń, wyżywienia, atrakcji turystycznych, transferów, telefonów kontaktowych i alarmowych,
  • koordynator zobowiąże uczestnika mobilności do wyrobienia karty EKUZ.
 8. Po powrocie do kraju, w celu płynnego przejścia uczestników od udziału w projekcie do samodzielnego działania, prowadzone będą dalsze działania aktywizujące uczestnika np. o charakterze szkoleniowym i doradczym (udział w pracach zespołów przedmiotowych, szkoleniach RP, wymianie doświadczeń z innymi szkołami).
 9. Wszelkie działania projektowe będą podlegać bieżącemu monitorowaniu oraz końcowej ewaluacji.
 10. Ze względu na bieżącą sytuację pandemiczną z powodu Covid-19 wymienione działania projektowe w § 3 ustępach 1-8 mogą ulec zmianie: w przypadku niemożności zorganizowania mobilności zagranicznych zostaną one zamienione na działania prowadzone wyłącznie wirtualnie (on-line).

 

Prawa i obowiązki uczestnika/uczestniczki projektu.

§ 4
 1. Każdy uczestnik/czka projektu ma prawo do:
  • informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi/czce,
  • nieodpłatnego udziału w projekcie,
  • otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć przygotowawczych,
  • otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,
  • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.
 2. Każdy uczestnik/czka zobowiązuje się do:
  • przestrzegania zapisów regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  • regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora projektu,
  • aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do mobilności,
  • realizowania celów i założeń projektu,
  • terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań,
  • czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu,
  • sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez Koordynatora projektu,
  • promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę międzynarodową,
  • aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu,
  • godnego reprezentowania szkoły na forum międzynarodowym.
  • informowania Koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację kursu i stopień satysfakcji uczestnika/czki.

 

Rezygnacja z udziału w projekcie.

§ 5
 1. Uczestnik/uczestniczka ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
  • rezygnacja została złożona na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,
  • rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni kalendarzowych od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie).
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika/czki z udziału w projekcie, bez ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów oraz pokrycia kosztów uczestnictwa w projekcie.

 

Postanowienia końcowe

§ 6
 1. Nadzór  nad  przebiegiem  rekrutacji  i  realizacją projektu pełni Koordynator projektu.
 2. Koordynator projektu, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku działania siły wyższej.
 3. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Deklaracja udziału w projekcie:

pdf

Deklaracja udziału w projekcie „Wykształcona kadra motorem rozwoju”

pobierz
plik1 plikwaga469 KB