informacjeProjekt pt. "Wykształcona kadra motorem rozwoju" współfinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, sektor Edukacja szkolna Akcja KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

Budżet projektu wynosi 15154 euro.

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA101-081067

Koordynator projektu: Krystyna Łuczycka

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i kluczowe obszary wymagające poprawy, które zawarte zostały w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły.

Głównym celem naszego projektu jest podniesienie umiejętności językowych 3 pracowników szkoły oraz kompetencji kluczowych w zakresie nauczania języków obcych 3 nauczycieli j. obcych, w okresie od 01 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r., poprzez realizację mobilności zagranicznych pracowników i wdrożenie zdobytej wiedzy do ich codziennej praktyki.

Szczegółowe cele projektu:

  1. Podniesienie poziomu oraz jakości pracy LO poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych pracowników LO.
  2. Realizacja zagranicznych mobilności pracowników LO.
  3. Wdrożenie do codziennej praktyki wiedzy zdobytej w trakcie mobilności zagranicznych.

Zgodnie z naszymi założeniami projekt stanowi początek naszych międzynarodowych działań, ma stworzyć podwaliny do dalszego rozwoju szkoły. Osiągniemy to poprzez udział pracowników szkoły w mobilnościach zagranicznych - zorganizowane kursy i szkolenia językowe oraz językowo-metodyczne. Pracownicy uczestnicząc w mobilnościach podniosą swoje kompetencje zawodowe, poznają podstawy języka obcego, będą mieli możliwość poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, europejskich standardów zarządzania szkołą. Wdrożenie nabytych umiejętności do codziennych praktyk spowoduje, że wykażą się lepszą jakością pracy i działań na rzecz uczniów, ulepszą metody i praktyki pracy z młodzieżą. Lekcje staną się ciekawsze, inspirujące, zwiększą motywację uczniów do nauki. Projekt wspiera też nasze liceum w działaniach międzynarodowych, w nadaniu szkole europejskiego wymiaru, w nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz we wzmacnianiu jej zdolności i zdolności do skutecznej współpracy z nimi w dziedzinie edukacji.

Osiągnięcie założonych celów da szkole możliwość dalszego rozwoju. Oczekujemy, że realizacja projektu i upowszechnianie jego rezultatów spowoduje "efekt śnieżnej kuli":

  1. Nauczyciele, którzy chcieli podnieść swoje kompetencje zawodowe, ale bali się wziąć udział w projekcie - nabędą pewność, zwiększy się ich motywacja do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego, podnoszenia kompetencji i zdobywania wiedzy nt. nowoczesnych metod nauczania, przełamią barierę językową i w przyszłości wezmą udział w szkoleniach.
  2. Dzięki ciekawszym i bardziej motywującym lekcjom uczniowie chętnie i z zaangażowaniem włączą się w przyszłe działania, czyli współpracę kadry, uczniów ze szkołami partnerskimi z Europy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (Akcja KA2).
  3. Intensywne kursy j. angielskiego pozwolą pracownikom podnieść znacząco swoje kompetencje językowe, co umożliwi im umiędzynarodowienie działań szkoły, nawiązanie kontaktów i komunikację z przyszłymi partnerami zagranicznymi, poznanie standardów europejskich szkół, co w znaczący sposób wpłynie na dostosowanie pracy liceum oraz treści i form kształcenia szkoły do europejskich standardów edukacyjnych.

 Wykształcona kadra motorem rozwoju