Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!”
„Climate is changing - change the way of thinking!”
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

 

§ 1. Definicje.


1.    Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1)    „biurze projektu” – należy przez to rozumieć sekretariat Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie przy ul. Kusocińskiego 1;
2)    „Zespołu ds. Projektu” należy przez to rozumieć zespół, składający się z Dyrektora liceum - Koordynatora Projektu, Lidera Projektu ze strony polskiej oraz Lidera Projektu ze strony niemieckiej;
3)    Partnera Projektu należy przez to rozumieć Jugendpflege Uslar/Stadt Uslar w Niemczech, region/województwo Niedersachsen, miejscowość Uslar;
4)    „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół rekrutujący uczestników ze strony polskiej, składający się z Dyrektora liceum - Koordynatora Projektu, Lidera Projektu;
5)    Okresie realizacji projektu – od 27.05.2022r. do 26.08.2023r.;
6)    „Projekt” oznacza to projekt pt. „Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!” realizowany w ramach akcji finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej o numerze 2021-2-PL01-KA210-SCH-000050441.
7)    „Uczestniku/uczestniczce projektu” należy przez to rozumieć osobę, która z własnej inicjatywy wyraziła chęć uczestnictwa w projekcie i zakwalifikowana została do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach projektu.

 

§ 2. Zakres wsparcia


1.    Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczestników i uczestniczek ze strony polskiej w Projekcie. Partner określi własny, zbieżny z niniejszym, regulamin.
2.    Działania projektowe skierowane są do uczennic i uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie. Maksymalna liczebność grupy projektowej wynosi
15 osób.
3.    Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z jego realizacją finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Założone działania,
a w szczególności wyjazdy są opłacane z dofinansowania otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, ubezpieczenia, wyżywienia oraz zakwaterowania. Drobne wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu z własnego kieszonkowego.
4.    W ramach projektu realizowane będą poniżej wymienione działania:

1)    Spotkanie robocze dotyczące koordynacji i wdrażania projektu,
2)    Edukacja ekologiczna i cyfrowa,
3)    Dbamy o nasz mały kawałek świata,
4)    Przenosimy wymiar europejski na poziom lokalny,
5)    Spotkanie podsumowujące projekt.

według szczegółowego harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
5.    Zastrzega się, w uzasadnionych przypadkach, prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.

 
§ 3. Kryteria rekrutacyjne.


1.    W projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie uczennice i uczniowie, o których mowa w § 2 ust. 2, klas drugich  i trzecich w roku szkolnym 2022/2023, którzy złożyli deklarację przystąpienia do projektu wraz z wymaganymi załącznikami oraz zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie (na podstawie złożonych deklaracji) przez Komisję Rekrutacyjną.
2.    Przy wyborze uczestniczek i uczestników do projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi kryteriami:

1)    Średnia ocen na koniec II semestru roku szkolnego 2021/2022:
a)    6,0 - 5,1 - 20 pkt
b)    5,0 - 4,5 - 15 pkt
c)    4,4 - 4,0 - 10 pkt
d)    3,9 - 3,5 -   5 pkt
2)    Ocena na koniec II semestru roku szkolnego 2021/2022 z języka angielskiego:
a)    6,0 - 5,1 - 20 pkt
b)    5,0 - 4,5 - 15 pkt
c)    4,4 - 4,0 - 10 pkt
d)    3,9 - 3,5 -   5 pkt
3)    Autoprezentacja - chęć i potrzeba rozwinięcia kompetencji językowych, ekologicznych oraz cyfrowych oraz ich zainteresowanie tematyką projektu max 10 pkt.
4)    Opinia wychowawcy na temat zachowania ucznia/uczennicy i jego/jej zaangażowania w życie szkoły.

Pierwszeństwo będą miały osoby pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, osoby z barierami zdrowotnymi, niepełnosprawnością czy związanymi z systemem kształcenia/nauczania.
3.    Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 50. Do udziału w projekcie nie może być zakwalifikowana osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska mniej niż 15 pkt.
4.    Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół oraz ogłosi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
5.    Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczestnik/uczestniczka z listy rezerwowej.
6.    Osobom, które złożyły w terminie deklarację przystąpienia do projektu przysługuje prawo do zgłoszenia odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie 14 dni od ogłoszenia przez Komisję Rekrutacyjną listy osób zakwalifikowanych.
7.    W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu będzie decydował test z języka angielskiego przygotowany przez Lidera Projektu i sprawdzony przez dwóch nauczycieli języka angielskiego.

 
§ 4. Proces rekrutacji.


1.    Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami równości, tj. niedyskryminowania ze względu na wiek, rasę, miejsce zamieszkania, religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność, zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie kobiet i mężczyzn. Proces wyboru będzie uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany, dostępny dla wszystkich.
2.    Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w terminie 23-30 września 20222 r.
3.    Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły - podstronie internetowej projektu, przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas/koordynatora projektu.
4.    Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie zobowiązani są do złożenia formularza aplikacyjnego - przystąpienia do projektu (załącznik nr 1) wraz z klauzulą RODO w sekretariacie liceum.
5.    W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka może zostać poproszony o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
6.    Formularze przystąpienia do projektu, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia, nie będą rozpatrywane.
7.    O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu sporządzając protokół wraz z listą zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz listą rezerwową.
8.    W przypadku braku zakwalifikowania planowanej liczby uczestników/uczestniczek projektu, tj. 15 osób, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 10 dni.
9.    Koordynator projektu powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.
10.    Udział ucznia/uczennicy w projekcie może ustać w przypadku:

1)    skreślenia z listy uczniów danej szkoły: w razie niewywiązywania się z realizacji powierzonych uczestnikowi/uczestnice zadań projektowych lub działań rażąco naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły, a co za tym idzie, niegodne reprezentowanie szkoły na terenie kraju i za granicą.
2)    rezygnacji z przyczyn losowych (np. długotrwała choroba). Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej do Koordynatora projektu podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego.

W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników/uczestniczek w momencie dokonania przez szkołę rezerwacji i zakupu biletów, opłacenia zakwaterowania i wyżywienia w związku z planowaną mobilnością zagraniczną, rodzice/opiekunowie prawni uczestnika/ uczestniczki zobowiązani zostaną do zwrotu poniesionych kosztów przez szkołę.
11.    Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 10, dokonuje koordynator projektu wpisując równocześnie na listę uczestniczek
i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji projektu) osobę z listy rezerwowej.
12.    W chwili zakwalifikowania i rozpoczęcia udziału w projekcie każdy z uczestników/ uczestniczek, rodzice/opiekunowie prawni w przypadku niepełnoletności uczestnika/uczestniczki, podpisuje:

1)    deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik nr 3);
2)    umowę udziału w projekcie definiującą zakres uczestnictwa oraz obowiązki zaangażowanych stron (załącznik nr 4).

13.    Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.
14.    Kandydatowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych do projektu. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do Koordynatora Projektu.

 
§ 5. Zasady uczestnictwa w projekcie.


1.    W ramach udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka ma prawo do:

1)    bezpłatnego udziału w zaplanowanych formach wsparcia w ramach projektu;
2)    otrzymania certyfikatów uczestnictwa w projekcie;
3)    zgłaszania uwag i oceny działań projektowych.

2.    Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/na jest do:

1)    zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień;
2)    aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych i realizowanych działaniach projektowych;
3)    udzielania wywiadów oraz wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych;
4)    bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w projekcie;
5)    zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych;
6)    dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej w wymaganych terminach;
7)    prowadzenia aktywnych działań promujących projekt i upowszechniających rezultaty projektu.

3.    W trakcie mobilności zagranicznej uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do:

1)    przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, przestrzegania regulaminów oraz stosowania się do poleceń lidera projektu;
2)    przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas mobilności zagranicznej;
3)    bieżącego informowania lidera projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację działań projektowych;
4)    dostarczenia liderowi projektu komplet dokumentów:
a)    kartę EKUZ;
b)    ksero paszportu/dowodu osobistego;
5)    Uczestnicy/Uczestniczki mobilności muszą być do niego odpowiednio przygotowani (walizka, odpowiedni ubiór, obuwie, paszport/dowód osobisty, legitymacja szkolna).

4.    W czasie podróży oraz pobytu za granicą uczestnikom/uczestniczkom zabrania się:

1)    kupowania, posiadania i zażywania napojów alkoholowych, narkotyków, palenia papierosów, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i innych używek;
2)    przyjmowania leków bez wiedzy lidera projektu;
3)    samowolnego oddalania się od grupy bez poinformowania lidera projektu.

5.    Za  szkody spowodowane przez uczestnika/uczestniczkę projektu w postaci zniszczenia mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika/uczestniczki.
6.    Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika/uczestniczki zobowiązani są do udostępnienia aktualnych numerów telefonów, które będą aktywne przez cały czas realizacji działań projektowych.

 
§ 6.  Postanowienia końcowe.


1.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.    Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora projektu.

Wykaz załączników:

Załącznik 1. Formularz aplikacyjny:

pdf

Formularz udziału w projekcie „Klimat się
zmienia - zmień sposób myślenia!”

pobierz
plik1 plikwaga475 KB

Załącznik 2. Klauzula RODO:

pdf

Klauzula RODO projeku „Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!”

pobierz
plik1 plikwaga460 KB


Załącznik 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
Załącznik 4. Umowa udziału w projekcie definiująca zakres uczestnictwa oraz obowiązki zaangażowanych stron.
Załącznik 5. Zgoda dotycząca wykorzystania wizerunku.