Naszym marzeniem jest wychowanie absolwentów twórczych, dbających o siebie i innych ludzi, którzy poprzez własny rozwój będą tworzyć społeczeństwo przyszłości.

Nasza szkoła to szkoła o wymiarze europejskim, nowoczesna, innowacyjna, dobrze wyposażona, z dobrą bazą lokalową i rekreacyjną.
 
Szkoła, w której zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele zmotywowani do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania wiedzy na temat nowych, innowacyjnych metod nauczania, nowych technologii i sposobów włączania ich do swojej codziennej pracy. Otwarci na nowe wyznania, wrażliwi na potrzeby jednostek, zawsze gotowi do udzielania im wsparcia. Priorytetem dla nich jest przekazywanie wiedzy z zastosowaniem technik informacyjno – informatycznych. Stanowią autorytet dla swoich uczniów, kształtują w nich umiejętności życiowe oraz rozwijają poczucie własnej wartości.

Szkoła, w której w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych każdy uczeń może rozwijać swoje talenty, zainteresowania i uzdolnienia, twórczo rozwiązywać różnorodne problemy, budować wiarę we własne siły i możliwości.

Szkoła z dostosowanymi treściami i formami kształcenia do europejskich standardów, dążąca do wielojęzyczności, która uczy krytycznego myślenia, analizowania, otwiera horyzonty myślowe, uczy tolerancji i zrozumienia dla innych. Działa w oparciu o przyjęte normy oraz daje możliwość samorealizacji.

Szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i akceptowany przez nauczycieli i rówieśników. Łączy ich wzajemny szacunek. Nauczyciel zawsze ma czas dla ucznia, otacza go opieką i pomocą.

Szkoła, propaguje i upowszechnia wartości etyczne – humanitaryzm, odpowiedzialność, akceptację drugiego człowieka, respektowanie prawa innych, wartości uniwersalne, prawdę i sprawiedliwość.

Szkoła, w której rodzice angażowani są do wspólnego i efektywnego uczestnictwa w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci.

Szkoła, która współdziała ze środowiskiem lokalnym. Organizuje i uczestniczy w różnych imprezach i akcjach charytatywnych, festiwalach, turniejach, zawodach i konkursach dla uczniów.