Projekt

 Podstawowym celem naszych wspólnych działań jest znaczący wzrost samoświadomości i umiejętności przez uczestników projektu w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu. Pragniemy promować proekologiczne działania i możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w służbie zmian klimatu. Chcemy zachęcać młodzież do podejmowania świadomych decyzji i odpowiedzialnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, do wzorowania się na najlepszych, korzystania ze sprawdzonych rozwiązań i wykorzystania w codziennym życiu, lokalnych działaniach. Niemcy mają dwie Zielone Stolice - miasta nagrodzone za wysiłki na rzecz środowiska i klimatu – oznacza to, że wypracowano i sprawdzono tam metody oraz rodzaje odpowiednich ekodziałań – chcemy się z nimi zapoznać i spróbować wprowadzić, chociaż częściowo, na lokalny rynek. Pokazać, że na najlepszych należy się wzorować, że nie można być biernym - należy działać - by chronić środowisko naturalne nie trzeba od nas wiele wysiłku, trzeba wyrobić w sobie tylko dobre nawyki i przyzwyczajenia.

naklejka

Zaplanowane działania w ramach projektu:

1. Edukacja ekologiczna i cyfrowa

Tematyka działań dotyczyć będzie głównych sfer zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, tj. czystości powietrza, czystości wody, selektywnej zbiórki odpadów, odnawialnych źródeł energii. Działania będą prowadzone przy wykorzystaniu nieformalnych metod kształcenia:

1) dwie debaty (w tym jedna on-line) z udziałem specjalistów - działania otwarte z możliwością udziału lokalnej społeczności
2) dwa szkolenia z udziałem specjalistów - działania otwarte z możliwością udziału lokalnej społeczności
3) jedno praktyczne działanie do wyboru: pomiar jakości wody/pomiar jakości powietrza
4) udział w co najmniej trzech akcjach i organizacja jednego happeningu: Dni Ziemi, sprzątanie świata, dokarmianie zwierząt, strajk klimatyczny - działania otwarte z możliwością udziału lokalnej społeczności
5) jeden program selektywnych zbiórek do wyboru: zbiórka zużytych baterii, kartridży do drukarek

Młodzież z Polski i Niemiec na bieżąco kontaktować się będą on-line przekazując informacje o prowadzonych działaniach

2. Dbamy o nasz mały kawałek świata

Zarówno młodzież w Człuchowie, jak i w Uslar, poszuka najbardziej zaniedbanego terenu w swoim otoczeniu i zadba o nie. Posprzątają dane miejsce, stworzą plan zagospodarowania, ustawią ławeczki i kosze na śmieci oraz posadzą odporne na suszę i mróz odmiany małych drzewek i bylin. Tym samym przekolorują naszą przestrzeń miejską, w której żyjemy. Z działań tych każda grupa uczniów stworzy filmik, fotoreportaż oraz w formie on-line podzieli się doświadczeniami z zagranicznym partnerem.

3. Przenosimy wymiar europejski na poziom lokalny

Działania polegać będą na obserwacji, utrwaleniu i wykorzystaniu (wzorowaniu) się na dobrych i sprawdzonych europejskich praktykach - krótko mówiąc przeniesiemy standard europejski na poziom lokalny. W tym celu młodzież odwiedzi nagrodzone dwa miasta niemieckie, które otrzymały tytuł Zielonej Stolicy Europy: Essen i Hamburg.
W czasie tego działania młodzież korzystają ze swoich smartfonów zrobi zdjęcia, które zostaną wykorzystane do wykonania prezentacji z wyjazdów oraz nagra filmik

4. Spotkanie podsumowujące projekt

Spotkanie będzie przedsięwzięciem informacyjno-upowszechniającym mającym na celu podsumowanie prowadzonych działań oraz upowszechnienie rezultatów. Dlatego też zaprosimy naszych partnerów do Człuchowa. Zaprosimy też przedstawicieli urzędów z obu państw. Planujemy wieczorek eko-młodziezy - zabawy, gry, zajęcia taneczne, warsztaty ekologiczne i zajęcia z boksu tajskiego. Zabierzemy też naszych gości do pobliskiego parku narodowego. Czwartego dnia zorganizujemy Międzynarodowy Sejmik Młodych Ekologów, na którym młodzież z obydwu państw przedstawi stworzone w ramach projektu prezentacje i filmiki, wygłosi odezwy i wspólną rezolucję. Będzie to okazja do zaprezentowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania podpatrzonych dobrych praktyk i rozwiązań ekologicznych. Spotkanie będzie prowadzone w j. angielskim.

 

baner

 

Z radością informujemy, że po raz drugi nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Całkowita wartość zadania – 15 000,00 zł
Kwota dofinansowania – 12 000,00 zł
Wkład własny – 3 000,00 zł

Podział środków:
11 400, 00 zł - zakup książek, audiobooków do biblioteki szkolnej,
2 200, 00 zł - doposażenie biblioteki szkolnej,
1 400, 00 zł – koszt założonych działań promujących czytelnictwo.

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest realizowany jako program finansowego wspierania organu prowadzącego szkoły i skierowany m.in. do szkół ponadpodstawowych. Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, zakup oprogramowania komputerowego i realizację działań promujących czytelnictwo.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”, Wojewoda Pomorski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego i szkoły.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa pomorskiego w 2021 roku wynosi 1.217.197 zł.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” do Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęło za pośrednictwem 106 organów prowadzących łącznie 332 wnioski placówek wychowania przedszkolnego i szkół na kwotę 2.081.225 zł.

Wsparcie finansowe w ramach ww. Programu otrzymało 70 organów prowadzących dla 92 placówek wychowania przedszkolnego oraz 122 szkół na łączną kwotę 1.216.320 zł.

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego i szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego znajdują się w załącznikach poniżej:

Załącznik nr 1 – Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, którym przyznano wsparcie finansowe na 2021 rok. (xls 52KB)

Załącznik nr 2 – Wykaz szkół, którym przyznano wsparcie finansowe na 2021 rok. (xls 61KB)

INFORMACJE DODATKOWE:

Wydatki na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.

Podstawowe informacje o projekcie.Projekt pt. "Wykształcona kadra motorem rozwoju" współfinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, sektor Edukacja szkolna Akcja KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

Budżet projektu wynosi 15154 euro.

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA101-081067

Koordynator projektu: Krystyna Łuczycka

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i kluczowe obszary wymagające poprawy, które zawarte zostały w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły.

Głównym celem naszego projektu jest podniesienie umiejętności językowych 3 pracowników szkoły oraz kompetencji kluczowych w zakresie nauczania języków obcych 3 nauczycieli j. obcych, w okresie od 01 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r., poprzez realizację mobilności zagranicznych pracowników i wdrożenie zdobytej wiedzy do ich codziennej praktyki.

Szczegółowe cele projektu:

  1. Podniesienie poziomu oraz jakości pracy LO poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych pracowników LO.
  2. Realizacja zagranicznych mobilności pracowników LO.
  3. Wdrożenie do codziennej praktyki wiedzy zdobytej w trakcie mobilności zagranicznych.

Zgodnie z naszymi założeniami projekt stanowi początek naszych międzynarodowych działań, ma stworzyć podwaliny do dalszego rozwoju szkoły. Osiągniemy to poprzez udział pracowników szkoły w mobilnościach zagranicznych - zorganizowane kursy i szkolenia językowe oraz językowo-metodyczne. Pracownicy uczestnicząc w mobilnościach podniosą swoje kompetencje zawodowe, poznają podstawy języka obcego, będą mieli możliwość poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, europejskich standardów zarządzania szkołą. Wdrożenie nabytych umiejętności do codziennych praktyk spowoduje, że wykażą się lepszą jakością pracy i działań na rzecz uczniów, ulepszą metody i praktyki pracy z młodzieżą. Lekcje staną się ciekawsze, inspirujące, zwiększą motywację uczniów do nauki. Projekt wspiera też nasze liceum w działaniach międzynarodowych, w nadaniu szkole europejskiego wymiaru, w nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz we wzmacnianiu jej zdolności i zdolności do skutecznej współpracy z nimi w dziedzinie edukacji.

Osiągnięcie założonych celów da szkole możliwość dalszego rozwoju. Oczekujemy, że realizacja projektu i upowszechnianie jego rezultatów spowoduje "efekt śnieżnej kuli":

  1. Nauczyciele, którzy chcieli podnieść swoje kompetencje zawodowe, ale bali się wziąć udział w projekcie - nabędą pewność, zwiększy się ich motywacja do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego, podnoszenia kompetencji i zdobywania wiedzy nt. nowoczesnych metod nauczania, przełamią barierę językową i w przyszłości wezmą udział w szkoleniach.
  2. Dzięki ciekawszym i bardziej motywującym lekcjom uczniowie chętnie i z zaangażowaniem włączą się w przyszłe działania, czyli współpracę kadry, uczniów ze szkołami partnerskimi z Europy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (Akcja KA2).
  3. Intensywne kursy j. angielskiego pozwolą pracownikom podnieść znacząco swoje kompetencje językowe, co umożliwi im umiędzynarodowienie działań szkoły, nawiązanie kontaktów i komunikację z przyszłymi partnerami zagranicznymi, poznanie standardów europejskich szkół, co w znaczący sposób wpłynie na dostosowanie pracy liceum oraz treści i form kształcenia szkoły do europejskich standardów edukacyjnych.

 Wykształcona kadra motorem rozwoju

Termin realizacji: październik - grudzień 2020 rok

Cel: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024.

aktywna tablica 2020

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

23 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę 151/2020 w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

20 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.

Termin realizacji: marzec-kwiecień 2020 r.

Cel:
Zakup sprzętu komputerowego w ilości 42 laptopów oraz 10 tabletów, dla szkół ponadpodstawowych oraz placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Człuchowski oraz dla Zespołu Szkół Społecznych STO w Człuchowie

Z radością informujemy, że nasz wniosek składany do MEN w Warszawie o wsparcie finansowe w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" został pozytywnie rozpatrzony. Biblioteka szkolna otrzyma łacznie 12.000 zł na zakup książek. 

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. 2015 r. poz. 1667), Wojewoda Pomorski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

Za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Gdańsku do Wojewody Pomorskiego wpłynęło 391 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa 3 498 568 złotych.

Przyznany dla województwa pomorskiego limit środków w roku 2017 w wysokości 1 562 400 złotych pozwolił na wsparcie finansowe dla 158 szkół i 5 bibliotek pedagogicznych.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:

• Załącznik nr 1 – Wykaz wniosków, którym proponuje się przyznać wsparcie finansowe na ww. cel.
• Załącznik nr 2 – Wykaz wniosków, którym nie przyznano wsparcia finansowego z uwagi na brak środków finansowych.
• Załącznik nr 3 – Wykaz odrzuconych wniosków szkół wraz z uzasadnieniem.
• Załącznik nr 4 – Wniosek, który nie został oceniony pod względem formalnym i merytorycznym z uwagi na otrzymaną dotację w 2016 r.

INFORMACJE DODATKOWE:

1)Wydatki na zakup książek do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych (przyznana dotacja, jak i środki własne) mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.
2) Jednostronne podpisanie umowy przez organ prowadzący nie oznacza, że umowa została zawarta. Datą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez Wojewodę Pomorskiego lub osobę przez niego upoważnioną, czyli strony, która jako ostatnia podpisuje umowę i wpisuje datę jej zawarcia.
3) Umowy o dofinansowanie będą zawierane po zwiększeniu przez Ministra Finansów budżetu Wojewody Pomorskiego.
4) Umowy będą wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail organu prowadzącego podany we wniosku. W razie pytań proszę o kontakt z Panią Alicją Wróblewską, tel. 58 32 22 911.